Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Middelzee Motoren (Handelsnaam Middelzee Motoren), hierna te noemen MM.
Adres: Hendrik Bulthuisweg 26-28, 8606 KB Sneek
Telefoonnummer: 0515 559 543
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 u – 17.00 u, zaterdag in december/januari/februari op afspraak en maart t/m november van 8.00 u – 12.00 u, zondag gesloten
E-mailadres: info@middelzee.nl
KvK-nummer: 59497971
Btw-identificatienummer: 110222052B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: 
Middelzee Motoren
Bedrijventerrein 't Ges 
Hendrik Bulthuisweg 26-28 
8606 KB Sneek
Fax: (0515) 55 96 76
E-mail: info@middelzee.nl 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

  

Algemene voorwaarden - Consumenten

Middelzee Motoren


1. DEFINITIES

1.1. Middelzee Motoren, gevestigd aan de Hendrik Bulthuisweg 26-28 te Sneek, postcode 8606 KB, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, inschrijfnummer handelsregister 59497971 en BTW identificatienummer 110222052B02.
1.2. Overeenkomst : iedere overeenkomst al dan niet tot aanneming van werk, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst die Middelzee Motoren met opdrachtgever sluit.
1.3. Opdrachtgever: de consument als opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
met wie Middelzee Motoren een overeenkomst tot levering of het verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Middelzee Motoren onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
1.4. Werk: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van de overeenkomst en de door Middelzee Motoren geleverde materialen.
1.5. Producten: alle zaken die geleverd worden in het kader van de overeenkomst.
1.6. Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Middelzee Motoren en opdrachtgever. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Middelzee Motoren, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Middelzee Motoren schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3. Indien Middelzee Motoren bij enige overeenkomst een afwijking op deze Voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze Voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Middelzee Motoren en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

3. AANBOD

3.1. Een aanbieding bindt Middelzee Motoren niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order of opdracht.
3.2. De door Middelzee Motoren gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Middelzee Motoren is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3. Het in de offerte opgenomen aanbod vermeldt op welke manier betaald wordt, en of er met een vaste aanneemsom of met regie gewerkt wordt.
3.4. Indien de opdrachtgever een consument is, dan zal tevens een omschrijving van de verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende begrijpelijk is voor de consument worden bijgesloten.
3.5. Als opdrachtnemer aan Middelzee Motoren gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Middelzee Motoren uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3.6. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af Middelzee Motoren, “ex works” conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en emballage.
3.7. Middelzee Motoren kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Middelzee Motoren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Middelzee Motoren anders aangeeft.
3.9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.10. Wanneer het aanbod c.q. de offerte niet wordt geaccepteerd, is Middelzee Motoren gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Middelzee Motoren de offerte heeft uitgebracht te verhalen, indien Middelzee Motoren dat voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.11. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Middelzee Motoren. Indien een aanbod door de opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Middelzee Motoren te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Middelzee Motoren een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een door Middelzee Motoren gedane aanbieding, dan wel indien Middelzee Motoren met toestemming van de opdrachtgever uitvoering geeft aan een opdracht of order.
4.2. Middelzee Motoren zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.
4.3. Middelzee Motoren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft Middelzee Motoren het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
4.5. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst tevens sprake is van een levering van producten zal Middelzee Motoren bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4.6. Indien de in het vorige lid bedoelde bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij Middelzee Motoren is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht om deze bestelling te annuleren, tenzij Middelzee Motoren binnen een termijn van 4 weken met een passend alternatief voor de bestelling komt.
4.7. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 
4.8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 
4.9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke. 
4.10. Opdrachtgever mag de materialen die Middelzee Motoren wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Middelzee Motoren hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. 

5. LEVERTIJD

5.1. De levertijd wordt door Middelzee Motoren bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Middelzee Motoren er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 
5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. In het bezit zijn van Middelzee Motoren, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 
5.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Middelzee Motoren bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan Middelzee Motoren de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Middelzee Motoren kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. 
5.5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 
5.6. Als het meerwerk niet in de planning van Middelzee Motoren kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 
5.7. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Middelzee Motoren wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Middelzee Motoren kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 
5.8. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Middelzee Motoren zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Middelzee Motoren de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, en deze valt hoger uit, dan zal Middelzee Motoren aan de opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. De overeengekomen wijzigingen zullen worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.
6.5. Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Middelzee Motoren tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
7.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Middelzee Motoren een goede toegang heeft tot de plaats van uitvoering van het werk.
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Middelzee Motoren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Middelzee Motoren worden verstrekt.
7.4. Middelzee Motoren heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan.
7.5. Middelzee Motoren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Middelzee Motoren is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.6. De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Middelzee Motoren tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor een in de offerte omschreven opdracht.
7.7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Middelzee Motoren behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
7.8. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is de opdrachtgever verplicht Middelzee Motoren over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Middelzee Motoren dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade. 
7.9. De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, en/of gebreken aan zaken die van hem afkomstig zijn.
7.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Middelzee Motoren die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
7.11. De opdrachtgever vrijwaart Middelzee Motoren voor alle aanspraken van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen ontstaan.
7.12. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Middelzee Motoren kan worden toegerekend, is Middelzee Motoren gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever teniet is gedaan heeft Middelzee Motoren recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

8. PRIJZEN/MEER-EN MINDERWERK

8.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
8.2. In afwijking van het vorige lid kan Middelze Motoren producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Middelzee Motoren geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
8.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
8.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Middelzee Motoren dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.5. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn gebaseerd op levering af Middelzee Motoren, “ex works” conform Incoterms 2010. De prijzen zijn inclusief Omzetbelasting en emballage.
8.6. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 
a. de kosten voor wegnemen van interieurdelen,
b. toegankelijk maken van de werkplek en alles wat daarmee samenhangt om goed en veilig te kunnen werken;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 
d. eventuele reis- en verblijfkosten.
8.7. Middelzee Motoren zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek en/of de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
8.8. Indien de opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk opschort, worden voorzieningen, die Middelzee Motoren ten gevolge van de opschorting moet treffen, als meerwerk verrekend.
8.9. Indien de opdracht ten gevolge van aan Middelzee Motoren niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Middelzee Motoren het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
8.10. De prijzen voor producten zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Middelzee Motoren geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Middelzee Motoren worden geheven c.q. door derden ten laste van Middelzee Motoren worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Middelzee Motoren het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
8.11. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door Middelzee Motoren nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever. 
8.12. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in 8.7 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
8.13. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en Middelzee Motoren bereid is deze te gebruiken, mag Middelzee Motoren maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen. 

9. BETALING

9.1. Betaling dient te geschieden op een door Middelzee Motoren aangewezen bankrekening of contant ten kantore van Middelzee Motoren. 
9.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen: 
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
9.4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken. 
9.5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Middelzee Motoren een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De daarop volgende opdrachten / bestellingen worden niet in behandeling genomen en/of uitgeleverd. Middelzee Motoren heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 
9.6. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Middelzee Motoren te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Middelzee Motoren. 
9.7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per jaar, tenzij de wettelijke rente voor niet handelstransacties hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.8. In geval van liquidatie, overlijden, onder curatelestelling, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Middelzee Motoren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. INCASSOKOSTEN

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete conform de volgende tabel maar met een minimum van € 40,00. 
- over de eerste € 2.500: 15%;
- over het meerdere vanaf € 2.500 tot € 5.000: 10%;
- over het meerdere vanaf € 5.000 tot € 10.000: 5%;
- over het meerdere vanaf € 10.000 tot € 200.000: 1%
- over het meerdere vanaf € 200.000: 0,5% met een maximum van € 6.775.
10.2. Indien Middelzee Motoren hogere kosten heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
10.3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Alle door Middelzee Motoren in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Middelzee Motoren totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Middelzee Motoren gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2. Bij beslag, surseance van betaling, schuldsanering, liquidatie of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Middelzee Motoren. De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 
11.3. Nadat Middelzee Motoren zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Middelzee Motoren toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11.4. Als Middelzee Motoren geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Middelzee Motoren te verpanden. 

12. OPLEVERING

12.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Middelzee Motoren in gebreke te stellen. Middelzee Motoren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
12.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is, en na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.
12.3. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het (vroegtijdig) in gebruik wordt genomen.
12.4. Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 14 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd. 
12.5. Indien opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder vermelding van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Middelzee Motoren. 
12.7. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Middelzee Motoren in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 
12.8. Nadat het werk is opgeleverd is Middelzee Motoren, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk. De oplevering ontslaat Middelzee Motoren van alle aansprakelijkheid die de opdrachtnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13. GARANTIE

13.1. Middelzee Motoren garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
13.2. Op de door Middelzee Motoren geleverde materialen en producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
13.3. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Middelzee Motoren gebreken die al bij oplevering aanwezig waren en binnen 3 maanden na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gevolg is van de uitvoering van het werk door Middelzee Motoren en Middelzee Motoren de kans geeft het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
13.4. De opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Middelzee Motoren wijzigingen in of reparaties aan de werken/producten zijn verricht, niet door Middelzee Motoren geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken/producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken/producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de opdrachtgever jegens Middelzee Motoren in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
13.5. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Middelzee Motoren voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Middelzee Motoren deze herstellen of vervangen. De delen die bij Middelzee Motoren hersteld of door Middelzee Motoren vervangen worden, moeten franco aan Middelzee Motoren worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
13.6. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Middelzee Motoren voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Middelzee Motoren de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert: in dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt: in dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan Middelzee Motoren terugzenden; 
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
13.7. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Middelzee Motoren gedurende de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Middelzee Motoren worden terug gezonden. Daarna zal Middelzee Motoren de keuze maken of hij: 
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt; 
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
13.8. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Middelzee Motoren voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Middelzee Motoren dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
13.9. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Middelzee Motoren dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
13.10. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
13.11. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Middelzee Motoren heeft gereclameerd. 

14. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN RISICO OVERGANG

14.1. Met betrekking tot de door Middelzee Motoren geleverde producten en materialen reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Middelzee Motoren – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
14.2. Middelzee Motoren is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Middelzee Motoren. De aansprakelijkheid van Middelzee Motoren is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag zij inzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Middelzee Motoren te alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.
14.3. Opdrachtgever vrijwaart Middelzee Motoren voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
14.4. Middelzee Motoren is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
14.5. Middelzee Motoren aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
14.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.
14.7. Bij koop vindt levering plaats af Middelzee Motoren, "ex works", conform Incoterms 2010: het risico van de zaak gaat over op het moment dat Middelzee Motoren deze ter beschikking stelt aan koper. 
14.8. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Middelzee Motoren overeenkomen dat Middelzee Motoren voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren. 
14.9. Ook in geval Middelzee Motoren de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Middelzee Motoren de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van Middelzee Motoren of op een andere overeengekomen plaats. 
14.10. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Middelzee Motoren. 
14.11. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 

15. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

15.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoud Middelzee Motoren zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Middelzee Motoren heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
15.2. Alle door Middelzee Motoren verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, foto’s, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Middelzee Motoren worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
15.3. De rechten op de in dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Middelzee Motoren ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

16.1. Middelzee Motoren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Middelzee Motoren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
- Middelzee Motoren is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 
16.2. Voorts is Middelzee Motoren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
16.3. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en Middelzee Motoren hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Middelzee Motoren heeft indien er sprake is van een aanneemsom recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen aanneemsom is vastgesteld zal Middelzee Motoren een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Middelzee Motoren de opdracht niet heeft kunnen afmaken.
16.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Middelzee Motoren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Middelzee Motoren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien er voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Middelzee Motoren vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Middelzee Motoren op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

17. OVERMACHT

17.1. Indien Middelzee Motoren door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 17.2. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze Voorwaarden is bepaald.
17.3. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Middelzee Motoren als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
17.4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Middelzee Motoren onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Middelzee Motoren kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Middelzee Motoren of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
17.5. Middelzee Motoren zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
17.6. Voor zover Middelzee Motoren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Middelzee Motoren gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

18. GEHEIMHOUDING

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, Middelzee Motoren gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Middelzee Motoren zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Middelzee Motoren niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19. OVERDRACHT VAN RECHTEN

19.1. Het is Middelzee Motoren toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

20. GESCHILLEN

20.1. De rechter in de vestigingsplaats van Middelzee Motoren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Middelzee Motoren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg dan wel voor middel van arbitrage of mediation te beslechten.

21. TOEPASSELIJK RECHT

21.1. Op elke overeenkomst tussen Middelzee Motoren en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

22.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.
22.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

23. SLOTBEPALING

23.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

  

Algemene voorwaarden - Bedrijven

Middelzee Motoren

 

1. DEFINITIES

1.1. Middelzee Motoren, gevestigd aan de Hendrik Bulthuisweg 26-28 te Sneek, postcode 8606 KB, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, inschrijfnummer handelsregister 59497971 en BTW identificatienummer 110222052B02.
1.2. Overeenkomst : iedere overeenkomst al dan niet tot aanneming van werk, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst die Middelzee Motoren met opdrachtgever sluit.
1.3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Middelzee Motoren een overeenkomst tot levering of het verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Middelzee Motoren onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
1.4. Werk: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van de overeenkomst en de door Middelzee Motoren geleverde materialen.
1.5. Producten: alle zaken die geleverd worden in het kader van de overeenkomst.
1.6. Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Middelzee Motoren en opdrachtgever. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Middelzee Motoren, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Middelzee Motoren schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3. Indien Middelzee Motoren bij enige overeenkomst een afwijking op deze Voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze Voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Middelzee Motoren en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. AANBOD

3.1. Een aanbieding bindt Middelzee Motoren niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order of opdracht.
3.2. De door Middelzee Motoren gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Middelzee Motoren is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3. Het in de offerte opgenomen aanbod vermeldt op welke manier betaald wordt, en of er met een vaste aanneemsom of met regie gewerkt wordt.
3.4. Als opdrachtnemer aan Middelzee Motoren gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Middelzee Motoren uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3.5. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af Middelzee Motoren, “ex works” conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en emballage.
3.6. Middelzee Motoren kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Middelzee Motoren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Middelzee Motoren anders aangeeft.
3.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9. Wanneer het aanbod c.q. de offerte niet wordt geaccepteerd, is Middelzee Motoren gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Middelzee Motoren de offerte heeft uitgebracht te verhalen, indien Middelzee Motoren dat voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.10. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Middelzee Motoren. Indien een aanbod door de opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Middelzee Motoren te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Middelzee Motoren een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een door Middelzee Motoren gedane aanbieding, dan wel indien Middelzee Motoren met toestemming van de opdrachtgever uitvoering geeft aan een opdracht of order.
4.2. Middelzee Motoren zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.
4.3. Middelzee Motoren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft Middelzee Motoren het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
4.5. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst tevens sprake is van een levering van producten zal Middelzee Motoren bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4.6. Indien de in het vorige lid bedoelde bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij Middelzee Motoren is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht om deze bestelling te annuleren, tenzij Middelzee Motoren binnen een termijn van 4 weken met een passend alternatief voor de bestelling komt.
4.7. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 
4.8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 
4.9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke. 
4.10. Opdrachtgever mag de materialen die Middelzee Motoren wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Middelzee Motoren hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. 

5. LEVERTIJD

5.1. De levertijd wordt door Middelzee Motoren bij benadering vastgesteld. 
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Middelzee Motoren er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 
5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. In het bezit zijn van Middelzee Motoren, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 
5.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Middelzee Motoren bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan Middelzee Motoren de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Middelzee Motoren kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. 
5.5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 
5.6. Als het meerwerk niet in de planning van Middelzee Motoren kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 
5.7. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Middelzee Motoren wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Middelzee Motoren kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 
5.8. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Middelzee Motoren zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Middelzee Motoren de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, en deze valt hoger uit, dan zal Middelzee Motoren aan de opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. De overeengekomen wijzigingen zullen worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.
6.5. Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Middelzee Motoren tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
7.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Middelzee Motoren een goede toegang heeft tot de plaats van uitvoering van het werk.
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Middelzee Motoren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Middelzee Motoren worden verstrekt.
7.4. Middelzee Motoren heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan.
7.5. Middelzee Motoren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Middelzee Motoren is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.6. De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Middelzee Motoren tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor een in de offerte omschreven opdracht.
7.7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Middelzee Motoren behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
7.8. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is de opdrachtgever verplicht Middelzee Motoren over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Middelzee Motoren dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade. 
7.9. De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, en/of gebreken aan zaken die van hem afkomstig zijn.
7.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Middelzee Motoren die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. 
7.11. De opdrachtgever vrijwaart Middelzee Motoren voor alle aanspraken van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen ontstaan.
7.12. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Middelzee Motoren kan worden toegerekend, is Middelzee Motoren gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever teniet is gedaan heeft Middelzee Motoren recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

8. PRIJZEN/MEER-EN MINDERWERK

8.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn gebaseerd op levering af Middelzee Motoren, “ex works” conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en emballage.
8.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 
a. de kosten voor wegnemen van interieurdelen, 
b. toegankelijk maken van de werkplek en alles wat daarmee samenhangt om goed en veilig te kunnen werken;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 
d. eventuele reis- en verblijfkosten.
8.3. Middelzee Motoren zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek en/of de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
8.4. Indien de opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk opschort, worden voorzieningen, die Middelzee Motoren ten gevolge van de opschorting moet treffen, als meerwerk verrekend.
8.5. Indien de opdracht ten gevolge van aan Middelzee Motoren niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Middelzee Motoren het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
8.6. De prijzen voor producten zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Middelzee Motoren geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Middelzee Motoren worden geheven c.q. door derden ten laste van Middelzee Motoren worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Middelzee Motoren het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
8.7. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door Middelzee Motoren nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever. 
8.8. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in 8.7 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
8.9. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en Middelzee Motoren bereid is deze te gebruiken, mag Middelzee Motoren maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen. 

9. BETALING

9.1. Betaling dient te geschieden op een door Middelzee Motoren aangewezen bankrekening of contant ten kantore van Middelzee Motoren. 
9.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen: 
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken. 
9.4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Middelzee Motoren een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De daarop volgende opdrachten / bestellingen worden niet in behandeling genomen en/of uitgeleverd. Middelzee Motoren heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 
9.5. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Middelzee Motoren te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Middelzee Motoren. 
9.6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.7. In geval van liquidatie, overlijden, onder curatelestelling, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Middelzee Motoren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. INCASSOKOSTEN

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete conform de volgende tabel maar met een minimum van 
€ 50,00. 
- over de eerste € 3.000: 15%;
- over het meerdere tot € 6.000: 10%;
- over het meerdere vanaf € 6.000 tot € 15.000: 8%;
- over het meerdere vanaf € 15.000 tot € 60.000: 5%
- over het meerdere vanaf € 60.000: 3%.
10.2. Indien Middelzee Motoren hogere kosten heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
10.3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
10.4. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Alle door Middelzee Motoren in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Middelzee Motoren totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Middelzee Motoren gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2. Bij beslag, surseance van betaling, schuldsanering, liquidatie of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Middelzee Motoren. De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 
11.3. Nadat Middelzee Motoren zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Middelzee Motoren toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11.4. Als Middelzee Motoren geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Middelzee Motoren te verpanden. 

12. OPLEVERING

12.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Middelzee Motoren in gebreke te stellen. Middelzee Motoren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst .
12.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is, en na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.
12.3. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het (vroegtijdig) in gebruik wordt genomen.
12.4. Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 14 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd. 
12.5. Indien opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder vermelding van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Middelzee Motoren. 
12.7. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Middelzee Motoren in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 
12.8. Nadat het werk is opgeleverd is Middelzee Motoren, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk. De oplevering ontslaat Middelzee Motoren van alle aansprakelijkheid die de opdrachtnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13. GARANTIE

13.1. Middelzee Motoren garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
13.2. Op de door Middelzee Motoren geleverde materialen en producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
13.3. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Middelzee Motoren gebreken die al bij oplevering aanwezig waren en binnen 3 maanden na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gevolg is van de uitvoering van het werk door Middelzee Motoren en Middelzee Motoren de kans geeft het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
13.4. De opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Middelzee Motoren wijzigingen in of reparaties aan de werken/producten zijn verricht, niet door Middelzee Motoren geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken/producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken/producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de opdrachtgever jegens Middelzee Motoren in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
13.5. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Middelzee Motoren voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Middelzee Motoren deze herstellen of vervangen. De delen die bij Middelzee Motoren hersteld of door Middelzee Motoren vervangen worden, moeten franco aan Middelzee Motoren worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
13.6. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Middelzee Motoren voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Middelzee Motoren de keuze maken of hij: 
- de bewerking opnieuw uitvoert: in dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt: in dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan Middelzee Motoren terugzenden; 
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
13.7. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Middelzee Motoren gedurende de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Middelzee Motoren worden terug gezonden. Daarna zal Middelzee Motoren de keuze maken of hij: 
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt; 
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
13.8. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Middelzee Motoren voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Middelzee Motoren dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
13.9. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Middelzee Motoren dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
13.10. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
13.11. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Middelzee Motoren heeft gereclameerd. 

14. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN RISICO OVERGANG

14.1. Met betrekking tot de door Middelzee Motoren geleverde producten en materialen reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Middelzee Motoren – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
14.2. Middelzee Motoren is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Middelzee Motoren. De aansprakelijkheid van Middelzee Motoren is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag zij inzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Middelzee Motoren te alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.
14.3. Opdrachtgever vrijwaart Middelzee Motoren voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
14.4. Middelzee Motoren is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
14.5. Middelzee Motoren aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
14.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.
14.7. Bij koop vindt levering plaats af Middelzee Motoren, "ex works", conform Incoterms 2010: het risico van de zaak gaat over op het moment dat Middelzee Motoren deze ter beschikking stelt aan koper. 
14.8. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Middelzee Motoren overeenkomen dat Middelzee Motoren voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren. 
14.9. Ook in geval Middelzee Motoren de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Middelzee Motoren de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van Middelzee Motoren of op een andere overeengekomen plaats. 
14.10. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Middelzee Motoren. 
14.11. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 

15. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

15.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoud Middelzee Motoren zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Middelzee Motoren heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
15.2. Alle door Middelzee Motoren verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, foto’s, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Middelzee Motoren worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
15.3. De rechten op de in dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Middelzee Motoren ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

16.1. Middelzee Motoren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Middelzee Motoren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
- Middelzee Motoren is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 
16.2. Voorts is Middelzee Motoren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
16.3. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en Middelzee Motoren hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Middelzee Motoren heeft indien er sprake is van een aanneemsom recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen aanneemsom is vastgesteld zal Middelzee Motoren een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Middelzee Motoren de opdracht niet heeft kunnen afmaken.
16.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Middelzee Motoren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Middelzee Motoren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien er voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Middelzee Motoren vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Middelzee Motoren op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

17. OVERMACHT

17.1. Indien Middelzee Motoren door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
17.2. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze Voorwaarden is bepaald.
17.3. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Middelzee Motoren als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
17.4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Middelzee Motoren onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Middelzee Motoren kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Middelzee Motoren of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
17.5. Middelzee Motoren zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
17.6. Voor zover Middelzee Motoren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Middelzee Motoren gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

18. GEHEIMHOUDING

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, Middelzee Motoren gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Middelzee Motoren zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Middelzee Motoren niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19. OVERDRACHT VAN RECHTEN

19.1. Het is Middelzee Motoren toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

20. GESCHILLEN

20.1. De rechter in de vestigingsplaats van Middelzee Motoren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Middelzee Motoren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg dan wel voor middel van arbitrage of mediation te beslechten.

21. TOEPASSELIJK RECHT

21.1. Op elke overeenkomst tussen Middelzee Motoren en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

22.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.
22.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

23. SLOTBEPALING

23.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Openingstijden

Op werkdagen: 08:00 - 17:00
Zaterdag: op afspraak